top of page
Achtergrond_home
schaduw
mannetje_home

Diensten

terug
Alles op een rijtje

De conclusie van een arts maakt duidelijk welke (arbeids)belasting van de werknemer gevraagd kan worden. De belastbaarheid wordt duidelijk in de gestandaardiseerde - algemeen erkende - FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, Arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken. Ook Medisch Advies Loket hanteert de FML als een instrument om de belastbaarheid dan een zieke werknemer weer te geven. Op basis van de opgestelde FML kan een arbeidsdeskundige vervolgens zijn/haar onderzoek verrichten.

Belastbaarheidsonderzoek / Second opinion
 
Bij een belastbaarheidsonderzoek / second opinion wordt uitgebreid onderzoek ingesteld door onze verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Er wordt dan bepaald wat de belastbaarheid is van de medewerker. Een FML wordt opgesteld en er wordt een uitspraak gedaan of de medewerker geschikt is voor zijn eigen functie/werk of de aangeboden aangepaste werkzaamheden.

Wanneer kan een belastbaarheidsonderzoek / second opinion worden aangevraagd?
Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer er behoefte is aan een uitgebreid onderzoek. Zo weet u als werkgever of werknemer dat er objectief is gekeken naar de belastbaarheid. Op deze manier kunnen duurzame oplossingen aangedragen worden bij het aanbieden of voorstellen van aangepaste werkzaamheden. In het kader van goed werkgever- en werknemerschap kan dit een essentiële en zorgvuldige stap zijn.

Verder kan een second opinion aangevraagd worden in het kader van een bezwaarzaak tegen UWV. In dit soort gevallen kan het gaan om een bezwaarzaak in het kader van de ZW, WAO, WIA, WAJONG. De inhoud van de rapportage die wij opstellen kunt u vervolgens inbrengen in een bezwaarzaak bij UWV of bij de rechter in hoger beroep.

Ook kan een second opinion aangevraagd worden als u als werkgever Eigen Risicodrager bent voor de WIA. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van uw werknemer blijft u in dat geval namelijk 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. In dit soort gevallen is het essentieel dat u weet wat de belastbaarheid is van uw werknemer en dat u weet wat uw werknemer in medisch opzicht nog wel kan en niet kan. De re-integratie van uw werknemer is niet alleen een wettelijke verplichting maar heeft ook financiële voordelen voor uw organisatie.

Als Eigen Risicodrager kunt u bij ons ook een aanvraag indienen voor een onderzoek in het kader van de bepaling van de duurzaamheid van de beperkingen van uw medewerker. Wij kunnen u adviseren of uw medewerker mogelijk recht heeft op een IVA (i.p.v. WGA). Mochten IVA-rechten aan de orde zijn, dan heeft uw medewerker namelijk recht op een hogere uitkering en hoeft u als werkgever het salaris van uw werknemer niet meer te betalen vanaf de datum dat de IVA wordt toegekend door UWV. Ook heeft u in dit soort gevallen geen re-integratieverplichtingen meer richting uw werknemer.

Een belastbaarheidsonderzoek / second opinion dat u bij ons aanvraagt, wordt door een verzekeringsarts en/of een arbeidsdeskundige uitgevoerd. Als u uitsluitend de medische belastbaarheid in kaart wilt laten brengen dan wordt het onderzoek uitsluitend door onze verzekeringsarts verricht.
 
TERUG
belastbaarheid
Bezwaarzaak UWV
Bezwaarzaak UWV / beroepszaak/ Arts-gemachtigde
 
Als werkgever heeft u een groot financieel belang bij de arbeidsongeschiktheid van een werknemer die de WGA instroomt. De kosten van  langdurige arbeidsongeschiktheid en WGA-toekenning zijn hoog en de werkgever betaalt de rekening hiervan. Het controleren van de inhoudelijke juistheid is zeer groot. Dat kan echter alleen via de weg van bezwaar en/of beroep.

Bezwaar- & beroepszaken kunnen gaan om loonsanctievraagstukken, WAO- of WIA-beoordelingen en herbeoordelingen. Omdat deze beslissingen mede medisch van aard zijn, is de inzet van een onafhankelijke arts-gemachtigde onmisbaar. Deze kan als enige het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV toetsen. Volgens het Tuchtrecht mag de eigen bedrijfsarts bij voorkeur niet als arts-gemachtigde optreden, omdat de bedrijfsarts een vertrouwensrelatie met de werknemer had. De artsen van Medisch Advies Loket staan u, bij dergelijke zaken, graag bij. Onze verzekeringsartsen zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en kunnen namens u (opdrachtgever) optreden. Medisch Advies Loket heeft hier inmiddels ruimschoots ervaring mee en kan u van dienst zijn met zijn expertise.


Hoe wordt bezwaar ingesteld?
De werkgever krijgt de beschikking over een standaard-format van Medisch Advies Loket om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van UWV. Hierbij wordt de arts-gemachtigde in de procedure ingebracht en worden alle stukken - inclusief de medische stukken - opgevraagd. De enige actie die van de werkgever verlangd wordt is het tijdig inzenden van het bezwaar. Hierna neemt de arts-gemachtigde het volledige traject over in een ‘gesloten’ procedure. Niemand anders krijgt deze informatie onder ogen vanwege medisch beroepsgeheim. De beslissing wordt middels een totaalcontrole getoetst op medische-, arbeidskundige- en wetstechnische aspecten.
Indien aan de orde, dan vindt nader overleg met de werkgever plaats. Aan het einde van de procedure krijgt de werkgever een Beslissing op Bezwaar. Doordat de procedure min of meer buiten de werkgever om gaat, kost het de werkgever nauwelijks werk. Er is zelfs geen inzage in personeels- of arbo-dossier nodig.

 
TERUG
Loonsanctie
Loonsanctie
 
Een loonsanctie houdt een doorbetaling van een extra jaar in, nadat u reeds 104 weken het loon van uw zieke werknemer heeft doorbetaald.
 
Het kan zijn dat UWV u een loonsanctie heeft opgelegd omdat u als werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd om uw werknemer te re-integreren. Medisch Advies Loket onderzoekt of het terecht is dat UWV u een loonsanctie van een jaar heeft opgelegd. Indien dit het geval is, stelt Medisch Advies Loket een deskundig en goed onderbouwd rapport op. Dit rapport kan vervolgens bij UWV ingediend worden als gronden van bezwaar.
 
TERUG
IVA
IVA verzoek
 
IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Een arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op een IVA-uitkering, wanneer hij/zij na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Dit is het geval, wanneer: uw werknemer niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kan verdienen, en er geen of maar een zeer kleine kans is dat uw werknemer verbetert binnen een termijn van enkele jaren.
 
Als het UWV tot het oordeel komt dat uw werknemer niet duurzaam, maar tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, komt hij/zij niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, maar voor een WGA-uitkering. Medisch Advies Loket onderzoekt of IVA-rechten aan de orde zijn. Indien dit het geval is, stelt Medisch Advies Loket een deskundig en goed onderbouwd rapport op. U kunt dan bij het UWV een herbeoordeling aanvragen waarbij u aangeeft dat u van mening bent dat uw werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Het rapport dat Medische Advies Loket heeft opgesteld kunt u ter onderbouwing meezenden naar UWV.  

Vanaf welk moment kan uw werknemer in aanmerking komen voor een IVA-uitkering?
Uw werknemer kan op verschillende momenten in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. De IVA-uitkering kan aan uw werknemer worden toegekend:
- direct na de wachttijd van 104 weken of, als er sprake is van een loonsanctie, na maximaal 156 weken.
- wanneer uw werknemer na een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
- wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, maar binnen 5 jaar alsnog vanwege dezelfde oorzaak volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt.
- wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, maar binnen vier weken alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. De oorzaak is dan niet van belang.
- tijdens de wachttijd van 104 weken (bij een verkorte wachttijd).


Wat wordt verstaan onder de verkorte wachttijd in het kader van de IVA?
De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken. Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt en al snel blijkt dat hij/zij niet meer kan werken en ook niet meer beter zal worden, dan kunt uw werknemer sneller dan normaal een IVA-uitkering bij het UWV aanvragen. Uw werknemer is niet verplicht om dit te doen. Het volgende is van belang:
- De aanvraag kan gedaan worden 3 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag tot de 68ste week.
- Werknemer moet deze aanvraag zelf indienen. De werkgever mag de aanvraag niet indienen. Wanneer uw werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering basis van een verkorte wachttijd, moet u als werkgever, zoals gebruikelijk, het loon gedurende 104 weken blijven doorbetalen. Wel mag uw als werkgever op dit loon de WIA-uitkering in mindering brengen.
- Een verzoek een IVA-uitkering toe te kennen met een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden ingediend. Als het UWV de aanvraag afwijst, dan mag niet nog eens een aanvraag worden gedaan. Het is daarom belangrijk deze aanvraag pas te doen, wanneer de kans bestaat dat uw werknemer niet meer beter zal worden. Een goede onderbouwing is dan ook cruciaal.

 
TERUG
verzekeringsgeneeskundige
Verzekeringsgeneeskundige expertise
 
Een gedegen verzekeringsgeneeskundige expertise voorzien van een heldere rapportage (inclusief FML) door onze verzekeringsartsen zorgt voor hernieuwde voortgang in stagnerende dossiers of vastgelopen re-integraties. Medisch Advies Loket is u graag van dienst.
 
TERUG
bottom of page